LithuanianEnglishLatvianRussianDanishGerman

Garantija

Jūsu garantija

Šī garantija attiecas uz preci, ja tā ir norādīta preces skrejlapā un prece ir iegādāta valstī, kurā ir spēkā garantija. MB Paugra garantē, ka prece tiek pārdota bez materiālu un ražošanas defektiem un uz to attiecas vismaz 14 dienu garantija no pārdošanas datuma. MB Paugra sniegtie garantijas nosacījumi ir sniegti šeit vai to valstu preču brošūrā, kurās tiek sniegti garantijas pakalpojumi. Ja garantijas laikā (14 dienas no iegādes datuma) tiks konstatēti materiālu vai ražošanas defekti, MB Paugra garantijas laikā nomainīs preci vai bojātās detaļas bez papildu maksas par darbu vai sastāvdaļām, ievērojot šādus nosacījumus un ierobežojumiem. MB Paugra vai jūsu izplatītājs var nomainīt bojātos produktus vai daļas pret jaunām/atjaunotām daļām vai produktiem. Visas nomainītās preces un detaļas kļūst par MB Paugra īpašumu.

Nosacījumi

 1. Garantijas pakalpojumi tiks sniegti tikai uzrādot oriģinālo rēķinu vai pirkuma čeku (kurā ir norādīts pirkuma datums, tirdzniecības nosaukums un/vai tirdzniecības nosaukums) kopā ar bojāto preci un ja garantijas termiņš nav beidzies. MB Paugra un/vai tirdzniecības pārstāvji var atteikties sniegt bezmaksas garantijas pakalpojumus, ja nav iesniegti pirkuma dokumenti, trūkst daļa no tiem vai tie ir nesalasāmi. Šī garantija nav spēkā, ja produkta modeļa nosaukums vai produkta kods ir mainīts, dzēsts, dzēsts vai nav salasāms.
 2. Šī garantija nesedz transportēšanas izmaksas un riskus, kas saistīti ar preces transportēšanu uz MB Paugra vai preces(-u) atgriešanu tirdzniecības pārstāvim.

Šī garantija neattiecas uz:

 1. Bojājumi vai defekti, kas radušies izstrādājuma lietošanas, darbības vai apkopes rezultātā, pārkāpjot šajā rokasgrāmatā aprakstītās personīgās lietošanas vadlīnijas;
 2. izstrādājuma bojājumi vai modifikācijas nepareizas lietošanas dēļ, tostarp:
 • Produkta pārprojektēšana;
 • Negadījumi, pārmērīgs karstums, ugunsgrēks, ķimikālijas, putekļi, citas vielas, vibrācijas, pārspriegumi, pārmērīga vai nepareiza strāvas padeve vai ievades spriegums, starojums, elektrostatiskā izlāde, tostarp zibens, citi ārējie spēki un ietekme;
 • Nepareiza apkope, kuras rezultātā tiek sabojāts izstrādājuma dizains, izraisīs kosmētiskus vai virsmas bojājumus vai izmaiņas;
 • Remonts vai remonta mēģinājumi, kad darbus neveic MB Paugra vai apkopes partneri;
 • modifikācijas vai izmaiņas bez iepriekšējas MB Paugra rakstiskas atļaujas, tai skaitā:
 1. Preces nomaiņai, kad tiek pārsniegtas lietošanas instrukcijā norādītās specifikācijas vai funkcijas;
 2. Izstrādājuma modificēšanai, lai tā atbilstu valsts vai vietējiem tehniskajiem un drošības standartiem valstīs, kas nav tās, kurām izstrādājums ir izstrādāts un ražots.

Par produkta diagnostiku var tikt iekasēta maksa, ja:

 1. Pilnvarotais tirdzniecības vai servisa pārstāvis MB Paugra apliecina, ka precei nekāda iemesla dēļ (neviena iemesla dēļ) neattiecas remonta garantija;
 2. Produkts ir sertificēts, lai darbotos pareizi, un aparatūras kļūmes nav diagnosticētas.

Kā pieteikties garantijas palīdzībai?

Pirms garantijas remonta pieprasīšanas iesakām sazināties ar mums pa e-pastu. e-pasts: [email protected] – mūsu klientu apkalpošanas nodaļas eksperti sniegs konsultācijas par tehniskajiem jautājumiem. Spēkā esošie garantijas remonta pieprasījumi parasti tiek izskatīti pirkuma vietā pirmo piecu (5) dienu laikā pēc iegādes, taču šis periods var atšķirties atkarībā no preces iegādes vietas – sīkākai informācijai lūdzam sazināties ar MB Paugra vai savu izplatītāju. Garantijas pretenzijas, kuras nav atrisināmas pirkuma vietā un citas ar preci saistītas problēmas, jāvēršas MB Paugra. MB Paugra adresi vai klientu apkalpošanas kontaktinformāciju varat atrast produkta dokumentācijā.

Izņēmumi un ierobežojumi

Ja garantijas nesniegšanas iespēja ir aizliegta vai ierobežota ar piemērojamiem tiesību aktiem, MB Paugra nesniedz un neierobežo garantiju likumā atļautajā maksimālajā apmērā. Jebkura garantija, kas kļūst obligāta, būs ierobežota (saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem) līdz šīs garantijas beigām.

MB Paugra vienīgais pienākums saskaņā ar šo garantiju ir salabot vai nomainīt produktus saskaņā ar šīs garantijas noteikumiem:

 1. Preces vai saistīto preču sniegtā informācija ir neprecīza;
 2. Citi iespējamie cēloņi.

Citas garantijas

MB Paugra izplatītāji, aģenti vai viņu darbinieki nav pilnvaroti mainīt, pagarināt vai papildināt šo garantiju.

Mes naudojame slapukus savo svetainėje, kad suteiktume jums tinkamiausią patirtį prisimindami jūsų pageidavimus ir pakartotinius apsilankymus. Spustelėdami „Priimti“ sutinkate naudoti VISUS slapukus.